Nieuws

Ketenkeurmerk uitgebreid met mobiele alarmering

Het WDTM-QAEH keurmerk is uitgebreid met een module mobiele personenalarmering.

Mobiele personenalarmering werkt zowel binnen- als buitenshuis, dit in tegenstelling tot de klassieke huisgebonden personenalarmering. Mobiele alarmering werkt met andere technieken, apparatuur en processen daarom zijn de aanvullende eisen die mobiele alarmering stelt, verwerkt in het ketenkeurmerk. Met de nieuwe module is het ketenkeurmerk aangepast voor mobiele alarmering en zijn ook op IP gebaseerde en op app-gebaseerde personenalarmering toegevoegd aan het ketenkeurmerk.

Bij deze uitbreiding van het Ketenkeurmerk is een werkgroep betrokken geweest die bestond uit de volgende WDTM-leden: Dick Bakker (Veilig op Stap), Stijn van der Heijden (FocusCura), Arie Prins (Zintouch), Arjan in ‘t Veld (LiveSafe). De werkgroep werd bijgestaan door Roger Jongen (adviseur) en Wouter Meijer (secretaris).

De besturen van QAEH en WDTM zijn de leden van de werkgroep zeer erkentelijk voor hun inspanningen en het eindresultaat. Ben de Kraker, bestuurslid WDTM: “Als bestuurslid van WDTM ben ik er trots op dat wij als brancheorganisatie toonaangevend blijven in het dynamisch veranderende veld van de personenalarmering. We prijzen ons gelukkig met hun achterban van betrokken en actieve leden die zich inzetten voor deze collectieve prestatie”. Ook Wouter Meijer van QAEH is blij met het resultaat: “QAEH certificeert voor het Ketenkeurmerk, en dus ook voor deze nieuwe module. Ik vond het indrukwekkend om te zien hoe de leden van WDTM zich gezamenlijk inspannen voor kwaliteit en veiligheid. Dankzij deze module kunnen nu ook de kwaliteit en veiligheid van mobiele personenalarmering worden geborgd”.

Enthousiaste werkgroepleden
Dick Bakker (Veilig op Stap): “In onze werkgroep hebben wij naar alle aspecten gekeken die noodzakelijk zijn voor verantwoorde en veilige mobiele personenalarmering. Dankzij deze nieuwe module hebben wij een objectieve maatstaf voor verantwoorde en veilige mobiele personenalarmering. Hiermee kunnen wij onze cliënten nog beter van dienst zijn.”

Stijn van der Heijden (FocusCura): “Mobiele personenalarmering is onderdeel van een zorginnovatie waarmee mensen een passende oplossing kunnen kiezen die goed aansluit bij hun eigen vitaliteit. Door de aanpassingen van het Ketenkeurmerk is het voor ons mogelijk om betrouwbare partners te selecteren die ons helpen mensen langer zelfstandig thuis te blijven wonen.”
 
Roger Jongen (Jongen Zorgt): “Het Ketenkeurmerk is tot stand gekomen door de actieve betrokkenheid van zeer veel leden van WDTM. We hebben deze lijn nu doorgetrokken zodat WDTM ook in de toekomst kan zorgen voor kwaliteit en veiligheid van personenalarmering.”
  
Arie Prins (Zintouch): “Mobiele personenalarmering is een nieuwe ontwikkeling en in de markt is er veel kaf onder het koren. Met deze module is aangegeven wat verantwoorde mobiele personenalarmering inhoudt. De serieuze aanbieders kunnen zich nu nog beter onderscheiden.”
 
Na de toevoeging van de module Mobiele Alarmering hebben WDTM en QAEH nog volop ambities om het Keurmerk door te ontwikkelen en verder uit te breiden. Komende periode zal een nieuwe werkgroep worden samengesteld om het Keurmerk aan te vullen met een module Toegangsbeheer.

Ben de Kraker, bestuurslid WDTM: “De ontwikkelingen in de zorg en de techniek staan niet stil. Personenalarmering zal in de toekomst steeds meer een onderdeel worden van integrale zorg voor mensen die langer thuis blijven wonen en voor mensen met een chronische aandoening. Daarom is het belangrijk het Ketenkeurmerk door te blijven ontwikkelen en uit te breiden met meerdere modules”.

Kwaliteit zorgtechnologie spreekt niet vanzelf

In de bijlage Medische Technologie van Elsevier in augustus jl. is een bijdrage opgenomen over woonzorgtechnologie en het WDTM-QAEH ketenkeurmerk. Onder de titel “Kwaliteit zorgtechnologie spreekt niet vanzelf” wordt stilgestaan bij het succesvol maken van woonzorgtechnologie en rol van het ketenkeurmerk van WDTM en QAEH.

Lees hier het artikel online of download het hier.

QAEH spreekt op internationale zorg en welzijns conferentie ESPO

Tijdens de ESPO conferentie in Pristina, de hoofdstad van Kosovo, spreekt Wouter Meijer namens de QAEH.

De ESPO is de European Partnership for supervisory organizations in Health services and social care.
Deze organisatie heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en welzijnszorg in Europa, tot stand brengen van relaties en kennisuitwisseling stimuleren tussen accrediterende instanties en stakeholders.
Wouter Meijer verzorgt een presentatie over de normeringen en standaarden van eHealth zoals deze in Nederland van toepassing zijn. Deze keer vindt de conferentie plaats op 2 en 3 juni.

Download het conferentieprogramma.

Hoe herkent u de risico’s van e-Health?

Tijdens het congres E-Health Best Practise Day, georganiseerd door Zorgvisie in de Jaarbeurs op 18 mei aanstaande, heeft Wouter Meijer, secretaris van QAEH een workshop gegeven over het veilig gebruik van e-Health.

Zoals de naam doet vermoeden, moesten de deelnemers ècht aan de slag. Na een kernachtige, inhoudelijke inleiding op het thema volgenden 3 verschillen casussen die in groepjes werden besproken: Tele-dermatologie, personenalarmering en telemonitoring. Voor de analyse werd gebruik gemaakt van een praktische matrix waarmee je risico’s inzichtelijk maakt, een evaluatie kan doen en de risicobehandeling kunt benoemen. Hierna volgde de plenaire bespreking van de opbrengst uit de subgroepen.

 workshop

Uitleg groepjes

Met bijna 50 deelnemers werkzaam in onder andere zieken- en verpleeghuizen, GGZ instellingen, het onderwijs, de farmaceutische industrie en bij zorgverzekeraars kijken we terug op een succesvolle workshop. De hoge opkomst is ook een bewijs dat de veiligheidsaspecten bij de inzet van e-Health aandacht heeft!

Tijdens de bijeenkomst heeft QAEH ook haar nieuwe dienst de E-Health scan geïntroduceerd. Een dienst waarmee organisaties de risicofactoren kunnen herkennen.

Wilt u meer weten hoe u met de risico’s van e-health om kan gaan? Of heeft u vragen over QAEH? Neem dan contact op.

 

De QAEH E-health scan brengt de risico’s van uw e-health toepassing in beeld

ehealth scan icoonE-health speelt hoe langer hoe meer een belangrijke rol binnen het zorgproces. Daarom zijn eisen voor kwaliteit en veiligheid van E-health van toenemend belang.
Wanneer u een E-health dienst aanbiedt, wilt u er zeker van zijn dat deze dienst veilig is. Niet alleen voor wat betreft de techniek, maar ook voor wat betreft de processen. Risicomanagement is de sleutel voor veiligheid. De eerste stap is het herkennen van risicofactoren.
Met de QAEH E-health scan krijgt u een systematisch inzicht in mogelijke risico’s. Met deze nieuwe dienst van QAEH krijgt u ook advies voor hoe u deze risico’s kunt aanpakken. Na het aanmelden voor de scan wordt er een afspraak gemaakt en komt een auditor-adviseur bij u langs voor een gesprek. Dit resulteert in een rapport met een advies over hoe u om gaat met de veiligheidsaspecten rondom e-health en wat u kunt doen ter verbetering daarvan. Een onafhankelijk advies dus.
De e-health scan kunt u ook gebruiken om in te schatten wat u nog zou moeten doen om zich te laten certificeren voor de QAEH of WDTM normen die gelden voor veiligheid van de E-health processen. Deze certificering is de aanvulling op de certificering voor ISO 9001, voor het specifieke geval van E-health.
Meer informatie of aanmelden voor de E-health scan is te vinden op de E-health scan webpagina

Ondersteuning gezocht voor de financiële administratie

Stichting Quality Assurance Ehealth (QAEH) zoekt per direct ondersteuning voor de financiële administratie.
Ben je ervaren in boekhouding en draag je onze doelstellingen een warm hart toe? Dan heeft deze vrijwilligersfunctie jou veel te bieden!
De functie vraagt een tijdsinvestering van een halve dag per maand. De werkzaamheden kun je thuis uitvoeren en je wordt ondersteund door ons kantoor in Alphen aan den Rijn.
Kijk voor meer informatie over QAEH op www.qaeh.nl Neem bij vragen over de functie contact op met Rene Ungerer, directeur via telefoon 0172-242441 of e-mail rene@centrumvoorcertificatie.nl

Acceptatie van technologie door zelfstandig wonende ouderen: resultaten van onderzoek

Wereldwijd vergrijst de bevolking in een rap tempo. Voor Nederland is de prognose dat binnen 25 jaar een kwart van de bevolking zal bestaan uit 65-plussers. Nieuwe technologie kan het leven van deze ouderen een stuk aangenamer maken, maar technologie kan ook ingewikkeld zijn, en zorgen voor ongemak. Tegenwoordig wordt er veel verwacht van technologie als hulpmiddel om ouderen te helpen bij het zelfstandig wonen. Maar wat zorgt er nu voor dat een ouder iemand technologie in huis neemt of krijgt? En wat zorgt ervoor dat hij of zij technologie wil en kan gebruiken? Sebastiaan Peek, promovendus bij Tilburg University en Fontys Hogescholen, en tevens bestuurslid van stichting QAEH, doet hier onderzoek naar.  Hiertoe zijn er diepte-interviews afgenomen over het gebruik van o.a. ICT apparaten, zorgtechnologie, huishoudelijke apparatuur en vervoermiddelen. Het unieke aan het onderzoek is dat Sebastiaan samen met collega onderzoekers jarenlang 70-plussers thuis heeft bezocht. Of zelfstandig wonende ouderen technologie gebruiken blijkt af te hangen van een combinatie van:

(1)            ervaren problemen bij het zelfstandig wonen, en of technologie als oplossing wordt gezien;
(2)            wat ouderen denken en voelen bij technologie (o.a. of het nodig is, zelfvertrouwen);
(3)            de positieve/negatieve rol van het sociale netwerk (familie, buren);
(4)            de rol van de fysieke omgeving (past het bij het huis).

Deze zaken zijn specifieker beschreven in een model. Met dit model kan per oudere gekeken worden op welke gebieden ondersteuning wenselijk is om technologiegebruik beter mogelijk te maken. In de toekomst wordt het model doorontwikkeld om zo vooraf te kunnen voorspellen of een technologie gebruikt gaat worden door ouderen. Daarnaast is er lesmateriaal ontwikkeld voor mbo en hbo studenten uit de zorg en de techniek, zodat zij zelfstandig wonende ouderen beter kunnen ondersteunen in hun technologiegebruik. Dit is nodig, want voor jongeren is het vaak lastig zijn om voor te stellen hoe het is om oud te zijn, en hoe het is om als ouder iemand om te gaan met technologie.

Meer informatie over het onderzoek is te verkrijgen via www.fontys.nl/langerthuis, of door een e-mail te sturen naar s.t.m.peek@tilburguniversity.edu

Aan het woord: dhr Kees Veerhoek, Stichting Personen Alarmering Zeeland

WDTM-QAEH ketenkeurmerk helpt bij professionalisering van een betrokken vrijwilligersorganisatie
Aan het woord: Kees Veerhoek, manager bij Stichting Personen Alarmering Zeeland (SPAZ)

Stichting Personen Alarmering Zeeland (SPAZ) zorgt voor het aansluiten en onderhouden van alarmeringsapparatuur. Een zelfstandige stichting die een professionele dienstverlening organiseert met veel vrijwilligers en betrokken medewerkers. SPAZ is lid van WDTM en voert het WDTM-QAEH ketenkeurmerk voor persoonsalarmering. Kees Veerhoek houdt zich als manager bezig met de dagelijkse aansturing en de verdere ontwikkeling van SPAZ.

Professionele organisatie met een sociaal karakter
SPAZ is een echte Zeeuwse organisatie met ongeveer 6000 cliënten in Zeeland. “We kennen de mensen en spreken de taal. Dat geeft vertrouwen en schept een band”, vertelt Kees Veerhoek trots. Met Middelburg als thuisbasis verzorgen de 35 vrijwilligers in de technische dienst de aansluitingen en reparaties bij de mensen thuis. “Aansluiten kan iedereen, maar het sociale aspect drijft de mensen die voor ons werken. Heel veel mensen waar we komen, zitten om een praatje verlegen. We nemen de tijd om een kop koffie mee te drinken en hun levensverhaal aan te horen, daar doen we het voor. Lokaal en professioneel, daar zit onze kracht”, vervolgt Veerhoek.

Logo SPAZ zonder achtergrond


“Het ketenkeurmerk speelt een belangrijke rol in onze dagelijkse werkzaamheden.”
Kees Veerhoek, SPAZ

 

 

Nog beter op de rails
“We zijn een professionele club. SPAZ staat voor veiligheid thuis en is een betrouwbare partner hierin. Bij ons is er geen sprake van uurtje factuurtje. We kiezen er bewust voor om de kosten voor alarmering zo laag mogelijk te houden en ruimte te maken voor persoonlijke aandacht.” Kees Veerhoek geeft aan dat de stichting tot voor kort werd gerund door alleen vrijwilligers. “Er werd gewerkt met grote toewijding. Veel kennis zat echter in de hoofden en stond niet op papier. SPAZ stond goed op de rails, maar het kon beter. Hier heeft het keurmerk ons bij geholpen.” Na het inventariseren en documenteren van onze procedures en werkwijze kwam de dag van de audit. “Het was niet alleen een hartstikke goede dag, de QAEH-auditor dacht ook met ons mee en we hebben met haar kunnen sparren. Ook over zaken die niet verplicht waren. De certificering is echt een stok achter de deur om te stroomlijnen en te professionaliseren. Het stempeltje van het ketenkeurmerk is het tastbare bewijs dat het ons gelukt is!”

Serieuze zaak
Als projectmanager bij SPAZ was Veerhoek destijds betrokken bij de opzet van het ketenkeurmerk. “Het is een mooi initiatief: het kaf wordt van het koren gescheiden, want kleine meldkamertjes op zolder, dat kan echt niet meer. Het is jammer dat keurmerken soms in een verkeerd daglicht staan. Het WDTM-QAEH ketenkeurmerk is een serieus keurmerk waar je ècht wat voor moet doen,” zo pleit hij. “Het speelt ook een belangrijke rol in onze werkzaamheden. Het helpt om in de waan van dag stil te staan bij de kwaliteit die we willen leveren. In ons jaarplan nemen we de aandachtspunten van het keurmerk mee en zijn we strikter geworden met het vastleggen en documenteren. We willen in de praktijk bewijzen dat we wat hebben aan het keurmerk. Onze klanten willen een goede prestatie tegen een goede prijs. We hopen dat zij dan ook niets merken van de extra handelingen die we verrichten.” Het controleren van gegevens van mantelzorgers en checken of een melding ook is opgevolgd zijn voorbeelden van de verborgen kwaliteit. “We willen middels het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek bepalen of we het nog steeds goed doen in de ogen van onze klanten.”

Toekomstgericht
“Maar SPAZ doet meer”, vult Veerhoek aan. “Naast personenalarmering bieden we ook mobiele alarmering middels GPS, het zogenaamde Wuzzi Alert. Ook werken we samen met woningcorporaties bij de meldingen van rookmelders en zijn we de achtervang voor alarmering bij nachtdiensten van intramurale zorg en woongroepen. Indien een nachtdienst een melding niet kan opvolgen, zorgen wij voor het inschakelen van hulp. We staan niet stil en kijken naar de toekomst. We gaan van analoog steeds meer richting IP, tablets en smartphones, terwijl er naast professionele hulpverlening ook mantelzorg steeds belangrijker wordt,” schetst hij. “Er komen steeds nieuwe vragen en toepassingsgebieden alarmeringsdiensten. Dat vraagt ook wat van een ketenkeurmerk”.

 

Coöperatie VGZ stelt WDTM-QAEH Ketenkeurmerk verplicht voor leveranciers van Personenalarmering

Als eerste ziektekostenverzekeraar in Nederland heeft Coöperatie VGZ het WDTM-QAEH Ketenkeurmerk opgenomen in haar hulpmiddelenreglement 2016. Verzekerden kunnen voortaan alleen voor vergoeding van Personenalarmering in aanmerking komen wanneer de leverancier van de alarmering in het bezit is van het WDTM-QAEH Ketenkeurmerk. De leverancier moet dus aantonen dat hij aan de eisen voldoet die het keurmerk stelt.

Masha Dikmans, Zorginkoper Hulpmiddelen bij Coöperatie VGZ licht toe waarom Coöperatie VGZ voor het Ketenkeurmerk als kwaliteitseis heeft gekozen “Voor ons als verzekeraar is het ondoenlijk om voor alle producten die wij inkopen een uitgebreide kwaliteitstoets uit te voeren. Als blijkt dat er vanuit de branche een onafhankelijk keurmerk bestaat, dan maken wij daar graag gebruik van.”

Prof. Ernst Roscam Abbing, voorzitter van stichting Quality Assurance eHealth (QAEH), is erg blij met de stap van Coöperatie VGZ. “Wij zien dit als een bewijs van erkenning van de kwaliteit van het WDTM-QAEH Keurmerk door Coöperatie VGZ. Wij verwachten dat in de nabije toekomst ook andere verzekeraars het voorbeeld van VGZ zullen volgen en ons onafhankelijke Keurmerk als verplichting opnemen in hun reglementen. Voor hen is het ook goed om te weten dat ons Keurmerk ook internationaal wordt gewaardeerd en dat het een belangrijke bouwsteen is voor een Europees keurmerk dat momenteel wordt ontwikkeld. Het is bovendien goed nieuws voor de eindgebruikers die, zeker in noodsituaties, moeten kunnen vertrouwen op feilloze diensten op het gebied van personenalarmering”.

Personenalarmering wordt gebruikt om in geval van nood een verbinding te maken met een alarmcentrale of met het sociale netwerk van de gebruiker. Vergoeding door een ziektekostenverzekeraar vindt plaats op basis van een medische indicatie.

Wilt u meer informatie over het ketenkeurmerk neem dan contact met ons op.

Veilig omgaan met eHealth; Dit zeggen de experts

Er wordt in veel zorginstellingen gebruik gemaakt van eHealth om het zorgproces te ondersteunen en om de zorg veiliger en efficiënter te maken. Toch zit daar ook een keerzijde aan: hoe zorg je er voor dat er niet juist fouten of incidenten ontstaan door de inzet van eHealth? Hoe zorg je ervoor dat gebruikers veilig omgaan met eHealth?

In deze publicatie wordt inzichtelijk hoe zorginstellingen in de praktijk omgaan met de risico’s en het voorkomen daarvan. De lezer krijgt hiermee een kijkje in de keuken bij andere soortgelijke instellingen, wat kan helpen om de veiligheid rondom eHealth zoveel mogelijk te vergroten, en te leren van eerder opgedane ervaringen.

Lees het rapport op de website van Nictiz