De basis van onze activiteiten ligt in het formuleren, onderhouden en toesten van de kwaliteitseisen.
De eisen van het QAEH erkenningsschema zijn gebaseerd op de NEN 8028 en zijn geformuleerd naar toetsbare eisen door een werkgroep bestaande uit gebruikers, verwijzers en bedrijven die allen direct met eHealth te maken hebben. Hierdoor is het QAEH erkenningsschema niet alleen toepasbaar in de praktijk maar heeft het ook draagvlak van diverse partijen. QAEH faciliteert de betrokken partijen in het formuleren van de eisen.

Het erkenningsschema is geldig verklaard door het bestuur van QAEH. Het bestuur bestaat uit onafhankelijke bestuursleden.

Certificering
Alvorens bedrijven gecertificeerd kunnen worden dienen ze door middel van een toetsing aan te tonen dat ze voldoen aan de eisen. De toetsingen vinden op locatie plaats aan de hand van het QAEH erkenningsschema. De toetser stelt een rapport met de toetsresultaten inclusief een advies op waarna het bedrijf eventuele corrigerende maatregelen kan nemen.
Het besluit tot verlening of verlenging van het certificaat wordt genomen door de Commissie Besluiten op basis van het rapport, het advies van de toetser en de eventuele corrigerende maatregelen.
Het secretariaat van QAEH voert vervolgens het beheer van de erkenningsregeling uit.