De basis van onze activiteiten ligt in het formuleren, onderhouden en toesten van de kwaliteitseisen.
De eisen van het QAEH erkenningsschema zijn gebaseerd op de NEN 8028 en zijn geformuleerd naar toetsbare eisen door een werkgroep bestaande uit gebruikers, verwijzers en bedrijven die allen direct met eHealth te maken hebben. Hierdoor is het QAEH erkenningsschema niet alleen toepasbaar in de praktijk maar heeft het ook draagvlak van diverse partijen. QAEH faciliteert de betrokken partijen in het formuleren van de eisen.

De eisen van het WDTM-QAEH ketenkeurmerk zijn ontwikkeld door de brancheorganisatie. Met dit kwaliteitskeurmerk maken alle betrokkenen in de keten van persoonsgebonden alarmeringsdiensten, waaronder leveranciers, installateurs, zorgcentrales, alarmopvolgers en aanbieders, gebruik van een leidend procesmodel. Hieronder worden processen geoptimaliseerd wat resulteert in de hoogst mogelijke betrouwbaarheid voor de eindgebruiker.

Beide erkenningsschema’s zijn geldig verklaard door het bestuur van QAEH. Het bestuur bestaat uit onafhankelijke bestuursleden.

Certificering
Alvorens bedrijven gecertificeerd kunnen worden dienen ze door middel van een toetsing aan te tonen dat ze voldoen aan de eisen. QAEH heeft het toetsen uitbesteed aan het Centrum voor Certificatie. Deze onafhankelijke organisatie heeft sinds 2005 ervaring op het gebied van toetsingen in de zorg en sinds 2012 op het gebied van ehealth.

De toetsingen vinden op locatie plaats aan de hand van het QAEH erkenningsschema en/of het WDTM-QAEH ketenkeurmerk. De toetser stelt een rapport met de toetsresultaten inclusief een advies op waarna het bedrijf eventuele corrigerende maatregelen kan nemen.
Het besluit tot verlening of verlenging van het certificaat wordt genomen door de Commissie Besluiten op basis van het rapport, het advies van de toetser en de eventuele corrigerende maatregelen.
Het secretariaat van QAEH voert vervolgens het beheer van de erkenningsregeling uit.